Test Inteligencji Bineta stosowany jest najczęściej w przypadku podejrzenia, że rozwój osoby badanej (najczęściej dziecka lub nastolatka) odbiega od normy. Jako jedno z nielicznych narzędzi diagnostycznych, Skala Stanford Binet pozwala na precyzyjne badanie stopnia niepełnosprawności umysłowej (stopień lekki i stopień umiarkowany). Umożliwia także rozpoznanie dzieci o wybitnych zdolnościach intelektualnych.

Diagnozowane przez test Bineta zaburzenia intelektualne mogą mieć bardzo różne podłoże, takie jak między innymi: niepełnosprawność intelektualna, zaburzenia organiczne, specyficzne odchylenia rozwojowe i inne. Skala Stanford Binet stosowana u dzieci i młodzieży pozwala – dzięki „wychwytywaniu” u dziecka konkretnych objawów – między innymi na diagnostykę:

  • specyficznych trudności w uczeniu się (dysgrafia, dysleksja, dyskalkulia);
  • zaburzeń rozwoju językowego (takich jak np. opóźniony rozwój mowy, czy SLI – specyficzne zaburzenia językowe);
  • zaburzeń uwagi (głównie: ADHD i ADD);

Test Bineta dla dzieci może również stanowić istotne uzupełnienie diagnostyki prowadzonej w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu, w tym Zespołu Aspergera.

Pełna oferta ACdictum znajduje się w zakładce Cennik i Regulamin.